Vzhledem k tomu, že se objevují i kritické hlasy k OZV č. 1/2015 dovolujeme si Vás informovat o skutečnostech, které jsme při zpracování této vyhlášky museli použít, abychom napravili dosavadní nezákonný stav při vybírání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1) Museli jsme postupovat v intencích Zákona č. 185/2000 Sb. o odpadech a Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích- v platném znění.

2) Pro stanovení výše poplatku jsme přijali záměr, že výše poplatku bude stanovena tak, aby jím byly uhrazeny všechny vynaložené náklady obce spojené se sběrem a likvidací všech druhů odpadů v obci (v roce 2014 byly tyto náklady cca 200.000 Kč). Obec na těchto poplatcích nechce vydělat, ale také je nemůže dotovat z volných prostředků, protože  finanční situace obce toto v současné době neumožňuje.

Zákon č. 565/1990 Sb. stanovuje maximální sazbu poplatku skládající se ze dvou částí a to: a) až 250 Kč za osobu a b) až 750 Kč na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku. V naší obci jsme v odst. a) na částce 100 Kč tj. 40% z maxima a v odst. b) na částce 380 Kč tj. 50,66% z maxima.

Novou OZV č. 1/2015 je stanovena sazba poplatku v naší obci pro rok 2015 takto:

(1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena: a) z částky  100,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 380,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 170.240 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 170.240 Kč děleno 448  (305 počet osob s pobytem na území obce + 143 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 380 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 380 Kč.

Částka za a) ve výši 100 Kč nemusí být nijak zdůvodňována, ale v naší obci je používána na úhradu sběru a likvidace ostatních, zejména tříděných odpadů a i na, v roce 2015, nově zavedenou povinnost sběru a likvidaci biologických odpadů.

Abychom předešli případnému pochybení při schvalování OZV č. 1/2015 byl při přípravě a před schválením na zastupitelstvu její obsah konzultován na pracovišti ministerstva vnitra, kterému musíme následně po schválení v zastupitelstvu  tuto vyhlášku zaslat k posouzení  zda je v souladu se zákonem.

Vydáním OZV č. 1/2015 pro rok 2015 jsme odstranili dosud nesprávný (v rozporu se zákony) výběr poplatků za odpad podle periodicity vývozu (14ti denní za 1.400 Kč a měsíční za 1.000 Kč). Tento nesprávný výběr poplatku za odpad v předchozích letech byl uplatňován, přestože obec měla platnou OZV č. 3/2012, která určovala stejný postup jako nynější OZV č. 1/2015.

Ještě poznámka k požadavkům na zavedení slev ve vyhlášce. Do dnešní doby platná OZV 3/2012 neobsahovala žádné slevy. V nové OZV č. 1/2015 je uplatněn princip úlev takový, že neplatí ten občan obce, který se v obci z různých důvodů (jsou ve vyhlášce uvedeny) nezdržuje a tudíž žádný odpad nevytváří a úlevu má jen student, který se nezdržuje v obci alespoň 4 dny v týdnu, protože studuje a bydlí mimo obec. Pokud bychom zavedli další úlevy, mohli bychom, ale každá další úleva zvýší výši poplatku za odpad, tzn. že  by ji vlastně zaplatili ostatní občané, na které by se žádná sleva nevztahovala.

Zastupitelstvo obce má zájem, aby občané platili co nejnižší poplatky za odpad a proto jsme vyvolali jednání s firmou Marius Pedersen o zhodnocení současné smlouvy (smlouva je z roku 1998) na svoz a likvidaci odpadů a hodláme uzavřít smlouvu novou, v intencích smluv v okolních obcích.

Pokud se podaří snížit náklady na svoz a likvidaci odpadů, ať již vlivem nové smlouvy, nebo lepším tříděním odpadů, tak v příštím roce budeme moci stanovit poplatek nižší. K tomuto cíli musí přispět také každý občan naší obce tím, že bude důsledně třídit odpad (tato povinnost pro každého vyplývá ze zákona č. 185/2000 Sb.), protože náklady na likvidací tříděného odpadu jsou podstatně nižší než  na likvidaci odpadu netříděného.

Věříme, že toto vysvětlení postačí k pochopení našeho kroku při stanovení poplatku za odpad, který uvádí tuto oblast do souladu se zákony.

 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota