Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce, který následuje po dosažení pátého roku věku dítěte. Jedná se o děti, které budou v následujícím roce nastupovat na základní školu, pokud nebudou mít odklad školní docházky. Zákonní zástupci těchto dětí mají ze zákona povinnost přihlásit děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května mohou podat přihlášku cizinci s vízem k pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové

Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Trnava, okres Zlín, příspěvková organizace, bude probíhat od 2. 5. 2023 do 16. 5. 2023 následujícím způsobem:

Vyplňte formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který je ke stažení na webu školy, pokud nemáte možnost stažení a tisku, můžete si formulář vyzvednout v MŠ Trnava od 10.4.2023 do 14.4.2023

Zajistěte potvrzení od registrujícího lékaře dítěte na žádosti o přijetí. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře podejte v období od 2. 5. – 16. 5. 2023, a to:

 datovou schránkou do ID 99uk2iw

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu mstrnava@volny.cz (nelze jen poslat prostý email),

 poštou na adresu školy Mateřská škola Trnava, okres Zlín, příspěvková organizace, Trnava 326, 763 18 Trnava nebo vhozením do poštovní schránky u mateřské školy

 osobně v mateřské škole dne 16.5.2023 od 13.00 - 16.00 hod

Co musí Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání obsahovat:

1. Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Potvrzení od registrujícího lékaře dítěte – na žádosti

3. Kopii rodného listu dítěte v případě dálkového podání. Při osobním podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí. Po obdržení a zpracování Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání školou, Vám bude přiděleno registrační číslo žádosti a další informace.

4. Prohlášení zákonného zástupce

Pokud máte dotazy, zodpovím je na emailové adrese mstrnava@volny.cz kdykoliv nebo na telefonním čísle 577 988 330 v pracovní dny v době od 8 do 12 hodin.

Marcela Hanulíková, ředitelka MŠ Trnava