Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota při schvalování rozpočtu na rok 2024 navázalo na předešlý rok a následně rozšířilo finanční podporu spolků a občanů.

Honebnímu společenstvu Podkopná Lhota rozhodlo zastupitelstvo obce poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč na uspořádání akce Dětský den 2024, za podmínky pro příjemce daru prezentovat finanční podporu obce Podkopná Lhota na všech plakátech a na prostranství, kde bude akce Dětský den v roce 2024 pořádána. Honební společenstvo obdrží také finanční podporu na koupi krmiv a léčiv pro zvěř ve výši 10 000 Kč, za podmínky závazku příjemce daru, že na vlastní náklady dodá a vydá navařený dančí guláš v množství 60 l na akci ,,Rozsvícení Vánočního stromu obce“.

Fotbalové přípravce nejmenších fotbalistů 1. SK Metropol Podkopná Lhota, kterou navštěvují Tomáš V., David M., Adam M., Kryštof B., Vítek H., Martin F., Eliška F. a Samuel B. zastupitelstvo obce schválilo na jejich činnost finanční dar ve výši 10 000 Kč.

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Trnava udělila Obec Podkopná Lhota ze svého rozpočtu dotaci na investici Škola v přírodě 2024 ve výši požadovaných 20 000 Kč.

Spolku ČSV ZO Trnava, která sdružuje 5 včelařů s trvalým pobytem v obci Podkopná Lhota – pana Miroslava M., Josefa Š., Libora B., Františka V. a Jana V. udělila Obec Podkopná Lhota ze svého rozpočtu dotaci na aerosolový vyvíječ pro léčení včelstev ve výši 5 000 Kč.

Sboru dobrovolných hasičů Podkopná Lhota rozhodlo zastupitelstvo obce Podkopná Lhota poskytnout ze svého rozpočtu dotaci na zajištění 85. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů ve výši požadovaných 15 000 Kč. Sbor dobrovolných hasičů Podkopná Lhota se ve své žádosti o poskytnutí dotace zavázal za poskytnuté finanční prostředky uspořádat mikulášskou nadílku, stavění a kácení máje a stavění vánočního stromu (z vlastních finančních prostředků uhradí občerstvení osob, které se budou podílet na uspořádání uvedených akcí – jídlo + pití).

Organizátorovi sportovní soutěže Valašská hokejová hobby liga, které se účastní především hokejoví amatéři z Valašských obcí – v týmu Podkopné Lhoty hrají občané: Leoš G., Ladislav K., Martin Č., David S. a Jiří Š. rozhodlo zastupitelstvo obce poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč.

Pro podporu dětí a mládeže v roce 2024 zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení finanční podpory dětí a mládeže na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a zájmovou činností dětí a mládeže aktivně vykonávanou v roce 2024. Podmínkou získání podpory je předložení paragonu (dokladu o zaplacení), potvrzení o aktivní účasti na sportovní či zájmové činnosti provozovatelem, nebo pořadatelem této aktivity, v odůvodněných případech čestným prohlášením rodiče. Příjemcem podpory je dítě s trvalým pobytem v obci Podkopná Lhota ve věku od narození do dovršení 18-ti let.

Podpora při pořádání Mikulášské nadílky a setkání seniorů – každoročně zastupitelstvo obce svým rozhodnutím finančně podporuje uspořádání Mikulášské nadílky pro děti a setkání seniorů. Pro rok 2024 navíc rozhodlo o vyplacení finanční kompenzace těm seniorům s trvalým pobytem v obci, kteří se nemohli zúčastnit nebo se nezúčastnili posezení se seniory, konaného dne 20.1.2024 a to formou dárkových poukazů na nákup zboží a potravin v prodejně COOP Trnava v hodnotě poukazu 300 Kč/osoba.